główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 18 lipca 2011 roku

  Zaproszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 18 lipca 2011 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Porządek obrad sesji:
1.Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Opatowie za 2010 rok oraz rok bieżący,
  a) dyskusja
4.Podsumowanie roku szkolnego 2010/2011 w szkołach podstawowych, w gimnazjach oraz w Przedszkolu Publicznym w Opatowie,
  a) dyskusja
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok,
  b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011 – 2024,
  d) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opatów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu  opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze,
  e) zabezpieczenia spłaty kredytu krótkoterminowego,
  f) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Opatów do projektu pod nazwą: ,,eIntegracja – drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,
  g) powołania Zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,
  h) przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1485/5 położonej w Opatowie,
  i) zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Zochcinku,
  j) zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Strzyżowicach,
6.Wykaz gruntów podlegających inwentaryzacji położonych na terenie Miasta i Gminy Opatów.
7.Informacja  z pracy Urzędu  Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i  Gminy Opatów w okresie  międzysesyjnym.
8.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
9.Zamknięcie obrad sesji.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  / jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.  
  Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

  / mgr Tomasz  Staniek /