główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 17 sierpnia 2011 roku

Zaproszenie

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 17 sierpnia 2011 roku ( tj. środa ) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)  zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Opatów na lata 2011 – 2024,
  c)  uchylenia uchwały w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu krótkoterminowego,
  d) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku,
  e)  wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dziełek oznaczonych nr ewid.: 682/1, 682/3, 683, 684, 648, 650, 651, 652, 89,
4. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad sesji.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  / jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.  

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie

  / mgr Andrzej Żychowski/