główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 września 2011 roku

 

 
Zaproszenie
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. / oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej  w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 września 2011 roku ( tj. środa ) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opatów i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2011 roku,
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Opatów za I półrocze 2011 roku,
b) dyskusja
4. Informacje dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych w związku z rozpoczęciem  roku  szkolnego 2011/2012 w szkołach podstawowych, w gimnazjach oraz w Przedszkolu Publicznym  w Opatowie,
a) dyskusja
5. Informacja Opatowskiego Ośrodka Kultury dotycząca działalności artystycznej w roku szkolnym 2011/2012
  a) dyskusja
6. Informacja Opatowskiego Ośrodka Kultury z realizacji imprez kulturalnych w okresie minionych wakacji,
  a) dyskusja
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia projektu ,,Jedynka – gimnazjum równych szans i możliwości’’ finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  b) zatwierdzenia projektu ,,Lepszy start w przyszłość’’ finansowanego z Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 c) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok,
d) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok,
e) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok,
 f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata  2011 – 2024,
 g) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Opatów w poczet członków Banku Spółdzielczego w Kielcach,
 h) zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Podolu,
 i) przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 58/5  położonej w Balbinowie,
  j) nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 152/1 położonej  w Tudorowie,
  k) nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 677/1 położonej w Opatowie,
   l) nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 678/1 położonej w Opatowie.
 8. Informacja z pracy Urzędu  Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i  Gminy Opatów w okresie  międzysesyjnym.
 9. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym /  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
  Przewodniczący
  Rady Miejskiej w Opatowie
 
/ mgr Tomasz Staniek /