główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 26 października 2011 roku

Zaproszenie

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 26 października 2011 roku (tj. środa ) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacje o stanie opieki medycznej na terenie Miasta i Gminy Opatów z uwzględnieniem
placówek niepublicznych,
- dyskusja
4. Informacje o stanie bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Opatów,
- dyskusja
5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy dotyczące
analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2010 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opatów na lata 2011 – 2024,
c) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie na kadencję 2012 – 2015,
d) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy na kadencję 2012 – 2015,
7. Wykaz gruntów podlegających inwentaryzacji położonych na terenie Miasta Opatowa.
8. Informacja z pracy Urzędu Miasta i Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta i Gminy
Opatów w okresie międzysesyjnym.
9. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski, sprawy różne
10. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ./ pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


                                                                 Przewodniczący
                                                        Rady Miejskiej w Opatowie

                                                              / mgr Tomasz Staniek /