główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2011 roku

 

Zaproszenie
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 listopada 2011 roku (tj. środa ) o godz. 1200  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Opatów za rok 2011
  - dyskusja
4. Informacja na temat ruchu turystycznego w sezonie turystycznym 2011
  - dyskusja 
5. Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy Opatów
  - dyskusja
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów
  na lata 2011 – 2024,
c) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Opatów,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
f) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
g) przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Opatów na 2012 rok”,
h) przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
   podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej
 Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych w Opatowie i Wąworkowie,
j) warunków udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
  w prawo własności nieruchomości,
k) zaopiniowania projektu uchwały SejmikuWojewództwa Świętokrzyskiego w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Opatów.
7. Informacja z pracy Urzędu  Miasta i Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
  w okresie  międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /, pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.    
  Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
 
/ mgr Tomasz  Staniek /