główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
 


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami)BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIEPodaje do wiadomości, że w dniu  27.12.2013 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.12.2013 dla inwestycji polegającej na odbudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla obiektów Rudniki i Modliborzyce w zlewni rzeki Modliborki w  miejscowości Kobylany  na działkach o nr ewid: 60/3, 61, 62/1, 76, 707/1

Wnioskodawca: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce


 


Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki  

 
ID.II.6733.12.2013