główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE

 ID.II.6733.13.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że  na żądanie   Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn 40(mm), L=29,0 (m) wraz z przyłączem gazu PE Dn 25(mm) L=2,0(m) do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr ewid: 179/5 przebiegającej przez działki  152/7,1989 w Opatowie.

 

Strony mogą w ciągu 14 dni od dnia  obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy (w godzinach pracy urzędu), oraz  wnieść ewentualne zastrzeżenia lub wnioski. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie pok nr 24.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki