główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 19 czerwca 2015 roku

Zaproszenie
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą
Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 19 czerwca 2015 roku (tj. piątek ) o godz. 11.30  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2014 rok oraz sprawozdanie finansowe,
  a) wystąpienie Skarbnika Gminy Opatów,
  b) przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 42/2015 w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Opatów za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami oraz uchwały Nr 51/2015 dotyczącej sprostowania błędu w uchwale Nr 42/2015.
  c) opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2014 rok,
  d) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie wykonania budżetu Gminy Opatów za 2014 rok,
  e) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,
  -  dyskusja
  f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2014 rok,
  g) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów,
  h) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,
  i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
4. Propozycje wakacyjne dla dzieci i młodzieży przygotowane przez  instytucje oświatowo - kulturalne funkcjonujące w Mieście i Gminie Opatów oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opatowie,
  a) dyskusja
 5.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 – 2029,
  c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów,
  f) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów,
  g) przystąpienia do zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego,
  h) przystąpienia do zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów,
  i) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów,
  j) przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wymysłów”,
  k) przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów,
  l) przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części sołectw Podole i Kornacice,
  ł) przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części sołectw Lipowa i Kornacice,
  m) przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części sołectw Jałowęsy i Zochcinek,
n) przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części sołectw Lipowa, Podole, Rosochy, Adamów, Brzezie i Balbinów.
6. Informacja  z pracy Urzędu  Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Opatów w okresie  międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski, sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z  późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.
 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
/ mgr Jacek Cheba /