artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 362138 - 2016 z dnia 2016-12-08 r. Opatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 361868 - 2016 z dnia 2016-12-08 r. Opatów: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Opatów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 1.12.2016r RMKG-XII.271.12.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Numer sprawy:RMKG-XII.271.12.2016 Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów ”.
artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 01.12.2016r RMKG-XII.271.11.2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG-XII.271.11.2016 Nazwa zadania: „ Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Opatów”
artykuł nr 5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 356102 - 2016 z dnia 2016-12-01 r. Opatów: Dokumentacja projektowa na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie aglomeracji Opatów OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -