artykuł nr 16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500227358-N-2018 z dnia 21-09-2018 r. Gmina Opatów: Przebudowę, zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków niemieszkalnych na mieszkania socjalno- komunalne wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji i kanalizacji deszczowej i przyłączami w Opatowie ul. Leszka Czarnego , działka nr 1519/3”
artykuł nr 17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opatów, dnia 04.09.2018r RMKG-XII.271.1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG- XII.271.13.2018 Nazwa zadania „ Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków niemieszkalnych na mieszkania socjalno-komunalne wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji i kanalizacji deszczowej i przyłączami w Opatowie ul. Leszka Czarnego , działka nr 1519/3”
artykuł nr 18

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejsze4j oferty

Opatów dnia 04.09.2018r RMKG-XII.271.12.2018 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RMKG. XII.271.12.2018. Nazwa zadania: ” Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Opatów „.
artykuł nr 19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500210187-N-2018 z dnia 03-09-2018 r. Gmina Opatów: Przebudowa drogi gminnej nr 358017T Podole-Rosochy od km 0+000 do km 0+600 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
artykuł nr 20

Informacja z sesji otwarcia ofert

Opatów dnia 28.08.2018r RMKG-XII.271.13.2018 INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr sprawy RMKG.XII.271.13.2018. Nazwa zadania: „ Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków niemieszkalnych na mieszkania socjalno- komunalne wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., c.o., energii elektrycznej, wentylacji i kanalizacji deszczowej i przyłączami w Opatowie ul. Leszka Czarnego , działka nr 1519/3”