artykuł nr 1

Ogłoszony nabór wniosków na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Powyższe zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra.

Adresatami Programu są członkowie  rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a , zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest udzielanie doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną przez zapewnienie czasowego zastępstwa  w tym zakresie. Opiekunowie zyskają czas na odpoczynek, regenerację, podejmowania innych aktywności niezbędnych dla życia rodzinnego.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą również służyć okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodziny lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

Gmina ma czas na złożenie wniosku o środki na realizację Programu do dnia
16 listopada 2023 r.
 

Aplikowanie o środki będzie odbywało się za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.   

Informacje o programie dostępne są m.in. na stronach

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/2541,Program-Ministra-Rodziny-i-Polityki-Spolecznej-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2024.html

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

artykuł nr 2

Ogłoszony nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gmina Opatów będzie ubiegała się o przyznanie środków na realizację programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  
Z uwagi na powyższe Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie  prowadzi wstępne rozeznanie
w zakresie zapotrzebowania na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na 2024r. .
Osoby niepełnosprawne  legitymujące się:
- orzeczeniem  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczeniami równorzędnymi  wymienionymi w ustawie  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
- oraz dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ) mogę zgłaszać do tut. Ośrodka,  w terminie do  8 września 2023r., chęć uzyskania pomocy asystenta w 2024r.  
Zgłoszenia należy dokonać przy pomocy  udostępnionej  Kart zgłoszenia stanowiącej załącznik  do Programu jw.
Ośrodek  dokona analizy złożonych Kart pod kątem spełniania wymogów Programu  oraz  stanu zdrowia osób zgłaszających się  i  zakresu potrzeby  wsparcia w  codziennych czynnościach  i życiu społecznym. 

artykuł nr 3

Ogłoszony nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Powyższe zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.  
Adresatami Programu są:
1.  dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
2.  osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.
Gmina ma czas na złożenie wniosku o środki na realizację Programu do dnia
15 września 2023 r.  
Aplikowanie o środki będzie odbywało się za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.   

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24894,Asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-edycja-2024-nabor-wnioskow.html
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

artykuł nr 4

Realizacja usług opiekuna „opieki wytchnieniowej”.

Mija pół roku realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie resortowego  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.  finansowanego  w ramach środków Funduszu Solidarnościowego. W ramach programu  z pomocy korzysta 3 opiekunów osób niesamodzielnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z terenu gminy Opatów. Pomoc realizowana jest elastycznie, w zależności od zgłaszanych potrzeb, a całkowity, roczny wymiar godzin do dyspozycji dla opiekuna to 240 godzin.  W okresie od lutego do czerwca br. opiekunka zrealizowała  297 godziny pracy w środowiskach.  Czas, w którym opiekunka troszczy się o osoby niepełnosprawne członkowie rodzin mogą wykorzystać dowolnie. Jest to wytchnienie od codziennych  powinności wynikających z opieki, zadbanie o swoje zdrowie  lub dopełnianie innych obowiązków wymagających wyjścia z domu, odwiedzenia instytucji czy placówek medycznych.

 

Na  realizację zadania wydatkowano  dotychczas  kwotę 12 926,16zł. pochodzącą w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych dla Gminy na realizację Programu. Pierwsze informacje zwrotne ze środowisk opiekunów korzystających ze wsparcia  są bardzo pochlebne. Program z całą pewnością spełnia swoje zadanie, a opiekunka świadcząca pomoc stała się ważnym elementem  życia rodzinnego w środowiskach.  Pomoc realizowana będzie do końca  2023r.   

artykuł nr 5

Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 

Realizacja resortowego  Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, w Gminie Opatów przebiega sprawnie. Dzięki  otrzymanym  z Funduszu Solidarnościowego środkom finansowym Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie, realizujący zadanie, zatrudnił drugiego asystenta osobistego dla osób niepełnosprawnych. Asystenci pracują w 10 środowiskach  osób niepełnosprawnych z terenu gminy Opatów. 7 osób legitymuje się  znacznym stopniem niepełnosprawności, 3  osoby umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  Osoba ze znacznym stopniem otrzymała do dyspozycji 360 godzin  pomocy na rok, osoba z umiarkowanym  stopniem 240 godzin do wykorzystania na rok. W okresie od stycznia br. do czerwca br. asystenci zrealizowali 1521 godzin pracy w środowiskach W ramach swoich obowiązków świadczyli pomoc w: - wyjściu, powrocie oraz  dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsca
(np. kościół, cmentarz,  placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe itp.);
- wyjściu, powrocie oraz dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
- zakupach, przy udziale uczestnika Programu,
- załatwieniu spraw urzędowych;
- pomocy w domowych pracach porządkowych,
- pomocy w czynnościach samoobsługowych, toalecie, dbałości o odzież itp.  
- wyjściach na spacer.
Na  realizację zadania wydatkowano  dotychczas  kwotę 51 983,56zł. pochodzącą w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych dla Gminy na realizację Programu.
W maju br. dokonano okresowego monitoringu zakresu i  jakości wykonywanej pracy przez asystentki. Rozmowy z uczestnikami programu w ich miejscach zamieszkania oraz przeprowadzone ankiety pozwoliły zebrać bardzo pozytywne  oceny pracy asystentek. Nawiązana nić porozumienia i zaufania procentuje w codziennych relacjach, a  pomoc asystenta jest już postrzegana jako niezbędna i przywracająca osobom niesamodzielnym kontakt ze środowiskiem. Pomoc realizowana będzie do końca bieżącego roku z nadzieją na kontynuację w 2024r.