artykuł nr 1

Przyznane środki na realizację Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

W dniu 21 lutego 2023r. została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Umowa została podpisana pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Opatów Panem Grzegorzem Gajewskim przy kontrasygnacie Pani Martyny Rusak Skarbnika Gminy.
W ramach programu zaplanowano objęcie pomocą 10 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Gmina otrzyma środki na realizację zadania  w łącznej wysokości 100 457,01zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem i potrzebami w tym zakresie. Pomoc osobom niepełnosprawnym w środowiskach jest już świadczona. Program realizowany będzie do końca 2023r.

Informację zamieszczono 23 lutego 2023 na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie

artykuł nr 2

Przyznane środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

W dniu 21 lutego 2023r. została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Umowa została podpisana pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Panem Zbigniewem Koniuszem oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Opatów Panem Grzegorzem Gajewskim przy kontrasygnacie Pani Martyny Rusak Skarbnika Gminy.
Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w Gminie Opatów po raz pierwszy. Realizator Programu - Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie planuje objęcie wsparciem 3 opiekunów sprawujących opiekę na 3 osobami niesamodzielnymi.
W ramach programu przewidziana jest pomoc dla opiekunów sprawujących opiekę nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Gmina otrzyma środki na realizację zadania w łącznej wysokości 26 928,00zł. zgodnie ze złożonym wnioskiem i potrzebami w tym zakresie.
Opieka wytchnieniowa będzie realizowana w miejscu zamieszkania opiekunów i ich podopiecznych. Realizacja Programu będzie trwała od lutego do grudnia 2023r.

Informację zamieszczono 23 lutego 2023 na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie

artykuł nr 3

Ruszył nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

artykuł nr 4

Ruszył nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023