artykuł nr 11

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Opatów, wyszczególnionych niżej: 1/. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Opatowie, przy ul. Widok
artykuł nr 12

26 maja 2006r. dniem wolnym od pracy

W związku z pielgrzymką papieża Benedykta XVI

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ustala

26 maja 2006r.

 dniem wolnym od pracy.

artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Opatów.
artykuł nr 14

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców miasta i gminy Opatów, że w dniu 28 kwietnia 2006r. (tj. piątek) o godz. 10.00
artykuł nr 15

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art. 10, art.61 § 4 i art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r z późniejszymi zmianami / oraz art. 46a § 1 § 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia