artykuł nr 21

Uchwała Nr LVIII/476/2010

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2010 rok
artykuł nr 22

Uchwała Nr LVII/475/2010

w sprawie: przyjęcia statutu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
artykuł nr 23

Uchwała Nr LVII/474/2010

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2011 rok".
artykuł nr 24

Uchwała Nr LVII/473/2010

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
artykuł nr 25

Uchwała Nr LVII/472/2010

w sprawie zatwierdzenia projektu "Utworzenie Hufca Rycerstwa Opatowskiego" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.