artykuł nr 36

Uchwała Nr LV/461/2010

w sprawie zatwierdzenia projektu "Remont świetlicy wiejskiej w Jurkowicach" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
artykuł nr 37

Uchwała Nr LIV/460/2010

w sprawie zabezpieczenia wekslem in blanco i deklaracji wekslowej
artykuł nr 38

Uchwała Nr LIV/459/2010

w sprawie zatwierdzenia projektu "Więcej szans - więcej możliwości" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
artykuł nr 39

Uchwała Nr LIV/458/2010

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1205/2 położonej w Opatowie.
artykuł nr 40

Uchwała Nr LIV/457/2010

w sprawie przekazania nieruchomości gruntowych położonych w Opatowie.