artykuł nr 11

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 8...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Wiceprzewodnicząca
artykuł nr 12

Informacja

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów i n f o r m u j e, że w dniu 23 sierpnia
artykuł nr 13

Ogłoszenie o konsultacjach Programu współpracy...

W związku z Uchwałą Nr LIII/441/2010 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalnosci pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego.
artykuł nr 14

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 4...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /,
artykuł nr 15

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościam