artykuł nr 66

Uchwała Nr VIII/43/2011

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 339/6 położonej w Zochcinku.
artykuł nr 67

Uchwała Nr VIII/42/2011

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 339/4 położonej w Zochcinku.
artykuł nr 68

Uchwała Nr VIII/41/2011

w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
artykuł nr 69

Uchwała Nr VIII/40/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
artykuł nr 70

Uchwała Nr VIII/39/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.