artykuł nr 81

Uchwała Nr V/28/2011

w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Karwowie
artykuł nr 82

Uchwała Nr V/27/2011

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
artykuł nr 83

Uchwała Nr V/26/2011

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego.
artykuł nr 84

Uchwała Nr V/25/2011

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie.
artykuł nr 85

Uchwała Nr V/24/2011

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011-2024