artykuł nr 31

Uchwała Nr XIII/78/2011

w sprawie zatwierdzenia projektu "Jedynka - gimnazjum równych szans i możliwości" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
artykuł nr 32

Uchwała Nr XII/77/2011

w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych w Opatowie i Wąworkowie
artykuł nr 33

Uchwała Nr XII/76/2011

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
artykuł nr 34

Uchwała Nr XII/75/2011

w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu krótkoterminowego
artykuł nr 35

Uchwała Nr XII/74/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011-2024