artykuł nr 41

Uchwała Nr XI/68/2011

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Opatów do projektu pod nazwą: „eIntegracja – drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Świętokrzyskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion
artykuł nr 42

Uchwała Nr XI/67/2011

w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu krótkoterminowego
artykuł nr 43

Uchwała Nr XI/66/2011

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opatów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze
artykuł nr 44

Uchwała Nr XI/65/2011

zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011-2024
artykuł nr 45

Uchwała Nr XI/64/2011

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych