artykuł nr 6

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 listopada 2012 roku (tj. środa ) o...
artykuł nr 7

Projekt REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I...

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), która nakłada na samorządy obowiązek zorganizowania od 1 lipca 2013 r. odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Opatów przedstawia projekt REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OPATÓW
artykuł nr 8

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 9

Informacja

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ......
artykuł nr 10

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów