artykuł nr 11

Informacja

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje .....
artykuł nr 12

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 26...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 26 września 2012 roku ( tj. środa ) o godz...
artykuł nr 13

Kredyt krótkoterminowy

artykuł nr 14

Informacja

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami .........
artykuł nr 15

Zaproszenie

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiejw Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 5 września 2012 roku ( tj. środa ) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 
Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o działalności Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie za I półrocze 2012 roku,
 a) dyskusja
 4. Informacja o działalności Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
   w Opatowie za I półrocze 2012 roku,
 a) dyskusja
 5. Informacje dotyczące  funkcjonowania placówek oświatowych w związku z rozpoczęciem
roku szkolnego 2012/2013 w szkołach podstawowych, w gimnazjach oraz w Przedszkolu  
   Publicznym w Opatowie,
  a) dyskusja
 6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
   a) przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu w ramach Priorytetu IX Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
b) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok,
   c) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opatów  na lata 2012 – 2024,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości,  
podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla
inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso,
f) wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie,
g) zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
h) przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem  
ewidencyjnym 1485/9 położonej w Opatowie,
  i) przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1477
 położonej w Opatowie,
j) przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Opatowie,
k) nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 429  
położonej w Nikisiałce Dużej,
l) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym położonej
w  Opatowie,
ł) przeznaczenia do zbycia nieruchomości – garaży oraz określenia kryteriów ich 
   sprzedaży,
m) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, 
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Opatowie.
 
 
7. Informacja z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta
i Gminy  Opatów  w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski, sprawy różne.
10.  Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
 
/mgr Tomasz Staniek/