artykuł nr 36

informacja

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 , poz. 651 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów  informuje, że w dniu 2 kwietnia 2012 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, wykaz – załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 182/2012 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie.
Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego  Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 015 8681 - 311.

 

artykuł nr 37

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 marca 2012 roku ( tj. środa ) o godz...
artykuł nr 38

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Zawiadomienie o wystąpieniu do RDOŚ oraz PPIS o uzgodnienie
artykuł nr 39

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Zawiadomienie o wystąpieniu do RDOŚ oraz PPIS o uzgodnienie
artykuł nr 40

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów