artykuł nr 66

Informacja do uchwały Nr XX/122/2012

Informacja do uchwały Nr XX/122/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego.
artykuł nr 67

Informacja do uchwały Nr XX/121/2012

Informacja do uchwały Nr XX/121/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów.
artykuł nr 68

Uchwała Nr XXV/176/2012

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
artykuł nr 69

Uchwała Nr XXV/175/2012

w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej i gruntowej położonej w Opatowie.
artykuł nr 70

Uchwała Nr XXV/174/2012

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 986/20 położonej w Opatowie.