artykuł nr 111

Uchwała Nr XXII/133/2012

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
artykuł nr 112

Uchwała Nr XXII/132/2012

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego działań zmierzających do zmiany przepisów normujących system edukacji wraz z likwidacją ustawy Karta Nauczyciela.
artykuł nr 113

Uchwała Nr XXII/131/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2011.
artykuł nr 114

Uchwała Nr XXII/130/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie za rok 2011.
artykuł nr 115

Uchwała Nr XXI/129/2012

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność Gminy Opatów, oraz stosowania dopłat do ceny wody dla taryfowej grupy odbiorców - gospodarstw domowych.