artykuł nr 46

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 47

Tryb pozakonkursowy Oferta Stowarzyszenia...

Tryb pozakonkursowy Oferta Stowarzyszenia Wiejskiego Nasze Kobylany.
artykuł nr 48

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 24...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 24 kwietnia 2013 roku ( tj. środa ) o ...
artykuł nr 49

OGŁOSZENIE

a podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami ) BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
artykuł nr 50

Zawiadomienie