artykuł nr 11

Uchwała Nr XLV/354/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 12

Uchwała Nr XLV/353/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Opatów
artykuł nr 13

Uchwała Nr XLV/352/2013

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
artykuł nr 14

Uchwała Nr XLV/351/2013

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opatów na 2014 rok"
artykuł nr 15

Uchwała Nr XLV/350/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Opatów