artykuł nr 51

Zaproszenie

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 24 stycznia 2014 roku (tj. piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Uchwalenie budżetu Gminy Opatów na 2014 rok,

a) przedstawienie projektu budżetu przez Skarbnika Gminy Opatów,

b) przedstawienie uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół

Zamiejscowy w Sandomierzu w sprawie:

1) opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Opatów na 2014 rok,

2) możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały

budżetowej Miasta i Gminy Opatów na 2014 rok,

3) opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opatów na

lata 2014 – 2028,

c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia

Rady Miejskiej w Opatowie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Opatów na 2014 rok,

d) dyskusja,

e) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,

f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2014 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata
2014 – 2028,

4. Sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w Opatowie oraz stałych Komisji Rady za 2013 rok,

a) dyskusja

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Opatowie na 2014 rok,

b) zatwierdzenia planu pracy na rok 2014 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie,

c) przyjęcia planu pracy na rok 2014 Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie,

d) przyjęcia planu pracy na rok 2014 Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony

Środowiska Rady Miejskiej w Opatowie,

e) przyjęcia planu pracy na rok 2014 Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury

Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Opatowie,

f) przyjęcia planu pracy na rok 2014 Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opatowie,

g) przyjęcia planu pracy na rok 2014 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego
i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej w Opatowie,

h) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego

gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania’’ na lata 2014 – 2020’’,

i) ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie

dożywiania’’ na lata 2014 – 2020,

 j) zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,

k) zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,

l) określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Opatów.

6. Informacja z pracy Urzędu Miasta i Gminy Opatów oraz Burmistrza Miasta i Gminy  

Opatów w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski, sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

  Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opatowie

 

/ mgr Tomasz Staniek /

 

artykuł nr 52

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 8.01.2014 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.12.2013 dla inwestycji polegającej na wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø 200 i Ø 160 oraz przepompowni ścieków wraz z rurociągiem ciśnieniowym w m. Wąworków od granic miasta Opatowa na działkach nr ewid. 88/1 ,97/1 i 97/2

 


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki

ID.II.6733.12.2013

 

 

artykuł nr 53

INFORMACJA

INFORMACJA

dla mieszkańców Miasta i Gminy Opatów


W związku z realizacją programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Opatów w 2014 roku Urząd Miasta i Gminy w Opatowie informuje wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że do 15 lutego 2014 r można składać wnioski o zakwalifikowanie do udziału w tym programie w 2014r.
Druki wniosków można pobrać ze strony Urzędu – www.umopatow.pl lub w Referacie Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy Opatów pok. Nr 9, w godzinach pracy urzędu.