artykuł nr 16

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 13 sierpnia 2014 roku

 Zaproszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
/ Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 27 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą  Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 13 sierpnia 2014 roku (tj. środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. 
 
Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok,
     b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2014 – 2029.
  4. Informacja  z pracy Urzędu  Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta  i  Gminy Opatów w okresie  międzysesyjnym.
  5. Interpelacje i zapytania. 
  6. Wolne wnioski, sprawy różne.
  7.  Zamknięcie obrad sesji.
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym  / Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. / pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.        
                                                                                                                                             
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
 
/ mgr Tomasz  Staniek /
 
artykuł nr 17

OBWIESZCZENIE

 OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami)
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 
Podaje do wiadomości, że w dniu  31.07.2014 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.10.2014 dla inwestycji polegającej na:
 
 
modernizacji i przebudowie drogi gminnej Strzyżowice – Mydłów w miejscowości Strzyżowice i Kobylany o łącznej długości ok. 0,765 km na działkach o nr ewid.: 173/4; 483; 173/3 i 415/1 położonych w miejscowości Strzyżowice oraz na działkach o nr ewid.: 764; 634 i 603 położonych w miejscowości Kobylany, gmina Opatów 
 
 
 
 
                                                                                                  Burmistrz  Miasta i Gminy
                                                                                                    /-/ Andrzej Chaniecki    
ID.II.6733.10.2014    
artykuł nr 18

OBWIESZCZENIE

 OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami)
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 
Podaje do wiadomości, że w dniu  31.07.2014 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.11.2014 dla inwestycji polegającej na:
 
 
modernizacji i przebudowie drogi gminnej (ul. Słoneczna) o łącznej długości ok. 0,250km na działce o nr ew. 1997 położonej w Opatowie 
 
 
 
 
                                                                                       Burmistrz  Miasta i Gminy
                                                                                          /-/ Andrzej Chaniecki    
ID.II.6733.11.2014                
 
artykuł nr 19

OBWIESZCZENIE

 OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 
Podaje do wiadomości, że w dniu  31.07.2014 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.12.2014 dla inwestycji polegającej na:
 
 
modernizacji i przebudowie drogi gminnej ( ul. Nowowałowa ) o łącznej długości ok. 0,240km na działkach o nr ew. 1217; 1286; 1287; 1792; 1794; 1216/2; 1213; 2007/1; 1983/1; 1292  położonych   w Opatowie 
 
 
 
 
                                                                                       Burmistrz  Miasta i Gminy
                                                                                          /-/ Andrzej Chaniecki      
ID.II.6733.12.2014                
 
artykuł nr 20

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. /, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 22 lipca 2014 roku ( tj. wtorek ) o godz. 13...