artykuł nr 31

INFORMACJA

obrazek
artykuł nr 32

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami ) BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
artykuł nr 33

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami ) BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE Podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
artykuł nr 34

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY...

„Program współpracy gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku” przyjęty został Uchwałą Nr XXXI/224/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 listopada 2012 r. określił on zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci...
artykuł nr 35

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 22...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 22 kwietnia 2014 roku ( tj. wtorek ) o godz. ...