artykuł nr 26

Uchwała Nr LVIII/448/2014

w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Podolu
artykuł nr 27

Uchwała Nr LVIII/447/2014

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Opatów przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
artykuł nr 28

Uchwała Nr LVIII/446/2014

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
artykuł nr 29

Uchwała Nr LVIII/445/2014

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania Nr 3
artykuł nr 30

Uchwała Nr LVIII/444/2014

w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty