artykuł nr 81

Uchwała Nr VIII/61/2015

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie
artykuł nr 82

Uchwała Nr VIII/60/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
artykuł nr 83

Uchwała Nr VIII/59/2015

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
artykuł nr 84

Uchwała Nr VIII/58/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów
artykuł nr 85

Uchwała Nr VIII/57/2015

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie