artykuł nr 16

Uchwała Nr 128/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

artykuł nr 17

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 - 2029

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 211/2015

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2016 rok
artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 167/2015

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2016 rok