artykuł nr 6

OGŁOSZENIE

Załączniki:
OGŁOSZENIE428 KB
artykuł nr 7

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 listopada 2016 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 1...
artykuł nr 8

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
ul. Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów


OGŁOSZENIE
 


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.), art. 30, art. 39 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XXI/187/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Opatów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od  28.11. do 28.12.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Opatów przy ul. Plac Obrońców Pokoju 34 w Opatowie, pokój nr 24 w godzinach od 8.00 do 14.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.12.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Opatów przy ul. Plac Obrońców Pokoju 34 (sala nr 5.) o godz.10.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Opatów (na adres ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2017 r. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić do Burmistrza Miasta Opatów (ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2017 r. Wniosek lub uwaga powinny zawierać nazwisko, imię (lub nazwę), adres, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
/ - / Andrzej Chaniecki
 

artykuł nr 9

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami)


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE


Podaje do wiadomości ,że na żądanie Pana Dobiesława Śliz
ul. Warszawska  30/10, 25-312 Kielce, pełnomocnika Gminy Opatów  , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Adamów, Brzezie  (od szkoły do granic miasta Opatów), wzdłuż drogi krajowej nr 74  na działkach o nr ewid:

Adamów:

66/2, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/2, 76/1, 77/1, 77/2, 78, 79, 80, 82, 83/1,83/2 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/1, 94/1, 94/2, 95, 96, 97, 98/1, 99, 100/1,

Brzezie:

47/1, 47/2, 48/2, 596/1, 596/3, 596/4, 597, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63/3, 64/1, 64/2, 590/2, 65, 71, 72,  45, 139, 140, 141, 142, 145/3, 145/4, 145/2, 146/1, 146/2, 149, 150, 151/1,  152, 138, 612, 685/1, 685/2, 155/2, 156, 157/1, 157/2, 158, 163, 166, 167, 168, 169, 170/1, 171, 172/1, 172/3, 173/3

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy   w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
  Burmistrz  Miasta i Gminy

 

/-/ Andrzej Chaniecki

 

artykuł nr 10

OBWIESZCZENIE

obrazek