artykuł nr 51

Informacja

obrazek
artykuł nr 52

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2016 r poz. 23  )  i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

podaje do wiadomości, że  na żądanie Pana Marcina Osiaka, ul. Waryńskiego 5/15, 27-400 Ostrowiec Św. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku Domu Pomocy Społecznej o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową  na działce  o nr ewid. 162  w Zochcinku

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki 

RMKG.XI.6733.2. 2016

artykuł nr 53

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 23  ). i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 15.06.2015 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.3.2016 dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia na działce nr 106 –droga wojewódzka nr 757 relacji Opatów-Stopinica w km ok. 3+950 w miejscowości Czerników Opatowski

Burmistrz  Miasta i Gminy
  /-/ Andrzej Chaniecki    ID.II.6733.03.2016

artykuł nr 54

INFORMACJA

obrazek
artykuł nr 55

OBWIESZCZENIE

obrazek