artykuł nr 66

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Opatów za 2015 rok

artykuł nr 67

Informacja

obrazek
artykuł nr 68

Informacja

obrazek
artykuł nr 69

Obwieszczenie

obrazek
artykuł nr 70

OgłoszenieID.II.6733.2.2016  OGŁOSZENIENa podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 


Podaje do wiadomości, że na żądanie   Pani Agnieszki Mikołajczyk ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A., 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a, Oddział  Rzeszów  ul. 8-Marca zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV, linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych nN oraz przebudowa linii elektroenergetycznych napowietrznych SN-15kV i nN. na działce (kach) nr ewidencyjny 205/1, 258, 287, 289/4, 289/5, 289/6, 290/1, 294, 295/1, 307/1, 308, 313, 315, 316/1, 317/4, 318/5, 321/3, 322/6, 369/1, 387, 400/1, 421/1, 426/1, 427/1, 554/3, 606, 671  w miejscowości Nikisiałka Mała (obręb Nikisiałka Mała)

W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.