artykuł nr 46

Informacja

Informacja o realizacji kontroli zarządczej za 2015 rok
artykuł nr 47

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 23  ). i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 12.07.2013 na żądanie Pana ..............., ul. ..................................., 27-400 Ostrowiec Św.  została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RMKG.XI.6733.3.2016 dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Domu Pomocy Społecznej o zewnętrzny szyb windowy wraz z przebudową na działce  o nr ewid. 162 w Zochcinku

Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki

 

artykuł nr 48

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

 

rozbudowie ,przebudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej na zakład opiekuńczo-leczniczy wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej, budową parkingu do 100 miejsc postojowych  wraz z układem komunikacyjnym. Wykonanie odwiertów pionowych o głębokości do 99,00 m  pod lokalizacje gruntowych wymienników ciepła, budowa zbiornika o pojemności 80,00m3 na odprowadzenie ścieków sanitarnych

 

 

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się  – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki

 

RMKG.XI.6733.3.2016

 

artykuł nr 49

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 23 ). i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 23.06.2016 została wydana decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr ID.II.6733.2.2016 dla inwestycji

polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV, linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych nN oraz przebudowa linii elektroenergetycznych napowietrznych SN-15kV i nN. nadziałce (kach)nrewidencyjny 205/1, 258, 287, 289/4, 289/5, 289/6, 290/1, 294, 295/1, 307/1, 308, 313, 315, 316/1, 317/4, 318/5, 321/3, 322/6, 369/1, 387, 400/1, 421/1, 426/1, 427/1, 554/3, 606, 671 w miejscowości Nikisiałka Mała (obręb Nikisiałka Mała)

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki

ID.II.6733.02.2016

artykuł nr 50

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ), Przewodniczący Rady Miejskiejw Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 czerwca 2016 roku ( tj. środa ) o godz. ...