artykuł nr 26

Uchwała Nr XXIV/210/2016

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 100/10 położonej w Oficjałowie
artykuł nr 27

Uchwała Nr XXIV/209/2016

sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1769/1 położonej w Opatowie
artykuł nr 28

Uchwała Nr XXIV/208/2016

zmieniająca załącznik Nr 1D do uchwały Nr XXII/190/2016 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów
artykuł nr 29

Uchwała Nr XXIV/207/2016

zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Opatów oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu
artykuł nr 30

Uchwała Nr XXIV/206/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 - 2035