artykuł nr 61

Uchwała Nr XXXI/270/2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2016
artykuł nr 62

Uchwała Nr XXXI/269/2017

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów
artykuł nr 63

Uchwała Nr XXX/268/2017

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku
artykuł nr 64

Uchwała Nr XXX/267/2017

w sprawie przyjęcia Planu działań w zakresie wykorzystania potencjałów endogenicznych Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 65

Uchwała Nr XXX/266/2017

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie