artykuł nr 1

Informacja

obrazek
artykuł nr 2

XLVII/392/2018

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy w Opatów

w sprawie Budżetu obywatelskiego Gminy Opatów na rok 2019

 

w dniu 21 sierpnia 2018 roku  weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Opatowie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców gminy Opatów dotyczących „Budżetu obywatelskiego Gminy Opatów na rok 2019”.

Harmonogram realizacji:

Lp.

Nazwa działania

Rozpoczęcie

Zakończenie

1.

Kampania informacyjno-promocyjna

20.08.2018

28.09.2018

2.

Zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego

24.08.2018

17.09.2018

3.

Weryfikacja zgłoszonych propozycji zadań i ich publikacja

18.09.2018

28.09.2018

4.

Głosowanie

10.10.2018

19.10.2018

5.

Oficjalne ogłoszenie wyników

25.10.2018

 

Przewidywana kwota przeznaczona na budżet obywatelski w roku 2019 wynosi 100000 zł.

 Projekty zadań zgłaszanych do budżetu obywatelskiego mogą dotyczyć zadań inwestycyjnych, remontowych bądź innych zadań należących do kompetencji gminy, z takich dziedzin jak:

1)  budowa, modernizacja lub remont ulic, chodników, parkingów, oświetlenia,

2)  budowa, modernizacja lub remont obiektów służących uprawianiu sportu, czy rekreacji np. boisk, placów zabaw, a także wyznaczanie tras turystycznych lub do nordic walking,

3)  urządzanie i modernizacja terenów zielonych, ustawianie ławek, przyrządów do ćwiczeń czy zabawy.

Propozycje projektów do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec gminy.

Zgłaszanie projektów/zadań do budżetu obywatelskiego następuje poprzez:

1)  osobiste złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie,

2)  wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów, z dopiskiem „Budżet obywatelski gminy Opatów na rok 2019 – formularz”. Za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

3)  Wysłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: sekretariat@umopatow.pl

Formularz zgłoszeniowy musi mieć dołączoną listę zawierającą podpisy co najmniej 15 mieszkańców gminy Opatów.

Mieszkaniec gminy Opatów może wyrazić poparcie dla więcej niż jednego projektu zgłaszanego do budżetu obywatelskiego.

Zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego powinno nastąpić w terminie od 24 sierpnia do 17 września 2018 roku.

Zgłoszenie dokonane po upływie w/w terminu  oraz zgłoszenia wypełnione w sposób nieprawidłowy nie będą rozpatrywane.

 

Po weryfikacji wniosków utworzona zostanie list projektów. Ustalenie pozycji projektów na liście nastąpi wg kolejności wpływu. Projekty zostaną poddane pod głosowanie przez mieszkańców.

Informacja o wynikach weryfikacji wszystkich zgłoszonych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu www.umopatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy http://www.bip.umopatow.pl/ w zakładce Budżet Obywatelski w terminie określonym w harmonogramie konsultacji.

 

Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy  gminy Opatów poprzez głosowanie.

Proces głosowania przeprowadza komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.

1. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie jednego projektu.

2. Kartę będzie można pobrać osobiście w Sekretariacie Urzędu, ze strony internetowej Urzędu www.umopatow.pl lub z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy http://www.bip.umopatow.pl/ z zakładki Budżet Obywatelski.

3. Głosowanie przeprowadza się poprzez:

1)  osobiste złożenie wypełnionej karty do głosowania w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie,

2)  wysłanie wypełnionej karty do głosowania na adres Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, ul.Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów, z dopiskiem „Budżet obywatelski gminy Opatów na rok 2019 – głosowanie”.

3)  wysłanie skanu wypełnionej karty do głosowania na adres: sekretariat@umopatow.pl

 

Głosowanie odbędzie się w terminie  od 10 października do 19 października 2018 roku

 

Do realizacji przekazane zostaną projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w budżecie obywatelskim.

 

Z up. Burmistrza

Sekretarz Gminy

Barbara Kłosińska

 

Dostępne kategorie:
na rok 2020
na rok 2019