artykuł nr 1

W dniu 17 grudnia 2019 roku

W dniu 17 grudnia 2019 roku ( tj. wtorek ) o godz. 13.30,  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Opatowie.

Tematem posiedzenia będzie:

1) Omówienie projektu budżetu Gminy Opatów na 2020 rok.

2) Sprawy różne.

artykuł nr 2

W dniu 16 grudnia 2019 roku

W dniu 16 grudnia 2019 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 13.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1) Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady w sprawie:

  a) przyjęcia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  w Gminie Opatów na rok 2020’’,

  b) przystąpienia Gminy Opatów do realizacji programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ –

  edycja 2019-2020 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.,

  c) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla

  podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Opatów,

  d) wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Opatów.

2) Sprawy różne.

artykuł nr 3

W dniu 12 grudnia 2019 roku

W dniu 12 grudnia 2019 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.00,  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Opatowie.

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1) Rozpatrzenie zgłoszonych: petycji i wniosku – opracowanie projektów uchwał.

2) Sprawy różne.

artykuł nr 4

W dniu 28 listopada 2019 roku

W dniu 28 listopada 2019 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.00,  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta

i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru

podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na  obszarze Gminy Opatów.

2) Sprawy różne.

artykuł nr 5

W dniu 25 listopada 2019 roku

W dniu 25 listopada 2019 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 13.30,  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie wspólne  Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie .

Tematem posiedzenia będzie:

1) Omówienie propozycji dotyczących  ustalenia wysokości podatków  w Gminie Opatów na 2020 rok.

2) Podsumowanie sezonu turystycznego ,, 2019’’ roku.

3) Kontynuacja rozpatrywania prośby Stowarzyszenia ,,Nasze Kobylany” dotyczącej dofinansowania

pobytu dzieci w Niepublicznym Żłobku ,,Raj Malucha”.

4) Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady.

5) Sprawy różne.