artykuł nr 36

Wyniki głosowania nad projektem uchwały

w sprawie uchylenia uchwał w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Opatów
artykuł nr 37

Uchwała Nr XXV/219/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za 2019 rok
artykuł nr 38

Uchwała Nr XXIV/218/2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
artykuł nr 39

Uchwała Nr XXIV/217/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatów za 2019 rok
artykuł nr 40

Uchwała Nr XXIV/216/2020

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów wotum zaufania