artykuł nr 51

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 kwietnia 2021 roku ( tj. czwartek ) o godz. 11.00 w sali ...
artykuł nr 52

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003 r. z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

  Podaje do wiadomości, że w dniu 21.04.2021 na żądanie USŁUGI PROJEKTOWE  mgr.inż. Grażyna Stypa , ul. T. Kościuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce , została wydana  decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej  na  budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy Dn  63 x 5,8 PE100-RC  SDR 11, długości około 30,00 mb  na działkach nr ewid. 54, 95/2, 130/1 w miejscowości  Lipowa.  

   Burmistrz  Miasta i Gminy  

  /-/ Grzegorz Gajewski   

artykuł nr 53

Obwieszczenie RŚP-II.6220.11.2020

artykuł nr 54

Obwieszczenie RŚP-II.6220.3.2015

artykuł nr 55

Informacja

obrazek