artykuł nr 31

OBWIESZCZENIE RŚP-II-6220.12.2020

artykuł nr 32

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z póżn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu
16 lipca 2021 r.
zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.umopatow.pl i www.umopatow.pl, wykaz – załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/2021 nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie, tel. 15 8681 - 308.

 

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

 

artykuł nr 33

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu
9 lipca  2021 r.
zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.umopatow.pl i www.umopatow.pl, wykaz – załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2021 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie, tel. 15 8681 - 308.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

artykuł nr 34

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 5.07.2021 że na żądanie F.U.H. „ KRESKA” Krzysztof Buczyński, ul. Wyspiańskiego 15/82,39-400 Tarnobrzeg , pełnomocnika  Gminy Opatów, Pl. Obr .Pokoju 34, 27-500 Opatów pełnomocnika  , została wydana decyzja  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa  i  Kornacice o łącznej długości około 5700,7 mb oraz 3 przepompowni  

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego ogłoszenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34, informacja tel.  pod nr telefonu  15 86 81 326

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz  Miasta i Gminy

  /-/ Grzegorz Gajewski  

artykuł nr 35

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA RŚP-II.6220.1.2021