artykuł nr 41

Informacja

obrazek
artykuł nr 42

Informacja

obrazek
artykuł nr 43

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 5 marca...

Rada Miejska w Opatowie informuje mieszkańców Miasta i Gminy Opatów, że w dniu 05 marca 2021 roku ( tj. piątek ) o godz. 10.00 w sali widowiskowej Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej.
artykuł nr 44

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości , że  na żądanie  USŁUGI PROJEKTOWE   mgr.inż. Grażyna Stypa , ul. T. Kościuszki 6a/7, 27-600 Sandomierz pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy Dn  63 x 5,8 PE100-RC  SDR 11, długości około 30,00 mb  na działkach nr ewid. 54, 95/2, 130/1 w miejscowości  Lipowa.  

  W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się – w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów  w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju 34 pod nr tel. 15 868 13 26

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Grzegorz Gajewski

 

artykuł nr 45

Obwieszczenie RG-VI.6220.4.2015