artykuł nr 41

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

artykuł nr 42

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 31 maja...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 31 maja 2021 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 11.30 ...
artykuł nr 43

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu
21 maja 2021 r.
zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów oraz zamieszczony na stronie internetowej www.bip.umopatow.pl i www.umopatow.pl, wykaz – załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2021 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Referat Inwestycji i Mienia Komunalnego Gminy Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie, tel. 15 8681 - 308.

Burmistrz

Grzegorz Gajewski

artykuł nr 44

OBWIESZCZENIE

Dla zadania pn. "REMONT MOSTU W CIĄGU DK NR 74 Z BUDOWĄ TYMCZASOWEGO MOSTU OBJAZDOWEGO W KM 142+441 W M. OPATÓW (JNI 08270004)"
artykuł nr 45

OBWIESZCZENIE

Dla zadania pn. "REMONT MOSTU W CIĄGU DK NR 74 Z BUDOWĄ TYMCZASOWEGO MOSTU OBJAZDOWEGO W KM 142+441 W M. OPATÓW (JNI 08270004)"