artykuł nr 86

Uchwała nr LII/486/2023

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2023 rok
artykuł nr 87

Uchwała nr LII/485/2023

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Opatów na lata 2023-2030
artykuł nr 88

Uchwała nr LII/484/2023

zmieniająca Uchwałę Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
artykuł nr 89

Uchwała nr LII/483/2023

zmieniająca Program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 stanowiący załącznik do Uchwały Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
artykuł nr 90

Uchwała nr LII/482/2023

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Opatów na lata 2023 - 2030.