artykuł nr 91

Uchwała nr LII/481/2023

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatów Porozumienia dla utworzenia Partnerstwa „Ziemia Opatowska” w celu realizacji Strategii Terytorialnej Partnerstwo „Ziemia Opatowska” i innych wspólnych przedsięwzięć.
artykuł nr 92

Uchwała nr LII/480/2023

w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gmin członkowskich Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2029" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
artykuł nr 93

Uchwała nr LII/479/2023

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Opatów porozumienia z innymi Gminami i Powiatami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021 - 2030
artykuł nr 94

Uchwała nr LII/478/2023

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
artykuł nr 95

Uchwała nr LII/477/2023

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego