artykuł nr 1

Zawiadomienie o proteście

ID - VI - 340 / 8 / 06

Opatów, 2006-10-31

 

Gmina Opatów

Plac Obrońców Pokoju 34

27 - 500 Opatów

 

ZAWIADOMIENIE O WPŁYNIĘCIU PROTESTU

wraz z wezwaniem do wzięcia udziału w postępowaniu

toczącym się na skutek wniesienia protestu.

 

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Usługi komunalne związane z utrzymaniem dróg - ulic gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 na terenie miasta Opatowa - Nr ID - VI - 340 / 8 / 06

 

Na mocy art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) zamawiający informuje, że w dniu 27.10.2006r w postępowaniu na: Usługi komunalne związane z utrzymaniem dróg - ulic gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 na terenie miasta Opatowa został wniesiony protest dotyczący:

postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którego treść stanowi załącznik do niniejszego pisma.

 

W związku z powyższym wzywam wykonawców, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść Protestującego lub Zamawiającego, aby do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust.3 ustawy, przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia wyżej wymienionego protestu.

 

Załącznik: kserokopia protestu z dnia 2006-10-27

 

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania

 

 

 

 

Burmistrz  mgr. Krystyna Kielisz

(podpis zamawiającego)