artykuł nr 1

Rozstrzygniecie protestu

                                                                                                                                                                                      Opatów 6.11.2006r

ID VI –340/ 8 /06

 

 

                                                                   REMONDIS

                                                                   Ostrowiec Sp. z o.o.

                                                                   ul. Gulińskiego 13a

                                                                   27 – 400 Ostrowiec Św.

 

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 Euro na Usługi komunalne związane z utrzymaniem dróg - ulic gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 na terenie miasta Opatowa - Nr ID - VI - 340 /8/06.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

 

            Na podstawie art. 183 Ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2006r prawa zamówień publicznych (Dz U z 2006r Nr 164 poz.1163 dalej zwanej Ustawą, po rozpatrzeniu państwa protestu z dnia 27.10.2006r dotyczące postanowień SIWZ, w którym protestujący zarzuca nieprecyzyjne i niewyczerpujące opisanie przedmiotu zamówienia co uniemożliwia złożenia ważnej oferty  i wnosi o unieważnienie przetargu.

 

POSTANAWIAM

 

Uwzględnić protest i unieważnić postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 27.10.2006r do zamawiającego wpłynął protest, w którym protestujący zarzuca, że przedmiot zamówienia został określony w SIWZ niewyczerpująco i nieprecyzyjnie. Zdaniem protestującego istnieje sprzeczność między formularzem cenowym a umową bowiem umowa wskazuje, ze wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy a w formularzu cenowym należy podać ceny jednostkowe oraz określić jednostki miary. Wykonawca nie może określić ilość świadczonych usług bowiem w SIWZ nie podano długości ulic i obszarów placu podlegających odśnieżaniu. Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia rozstawienia skrzyń określono na 4 listopad  a więc termin ten przypada przed dniem,  w którym możliwe będzie  podpisanie umowy, w związku z tym nie możliwe będzie wykonanie tej części zamówienia zgodnie z art. 94 ustawy prawo zamówień publicznych.

Dodatkowo protestujący podniósł, iż należy doprecyzować postanowienia zawarte w projekcie Umowy dotyczące zapłaty wynagrodzenia za częściowo odebrane prace, do których wykonawca nie wnosił uwag, doprecyzowanie postanowień umowy w przedmiocie ustalania w trakcie kontroli nienależytego wykonania umowy, oraz podnosił, iż kary umowne są bardzo wysokie a także podniósł, iż nie wskazano znaczenia  poszczególnych stref odśnieżania.

            Do postępowania toczącego się na skutek wniesionego protestu nie przystąpił żaden inny wykonawca.

Zamawiający uznał, że protestujący słusznie podniósł ,że niewyczerpująco i nieprecyzyjnie określono przedmiot zamówienia. Nie podano długości ulic i obszarów placu podlegających odśnieżaniu. Błędnie określono termin rozstawienia skrzyń z piaskiem bez wątpienia tak określony przedmiot zamówienia publicznego jak w tej specyfikacji nie pozwala na właściwe przygotowanie oferty. W związku z powyższym nie jest możliwe zawarcie ważnej umowy w tak przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne i dlatego zamawiający uwzględniając żądania protestującego unieważnił postępowanie.  

            Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak na wstępie.

Od rozstrzygnięci niniejszego protestu nie przysługuje odwołanie w oparciu o art. 4a ustawy prawo zamówień publicznych.

 

            Do wiadomości :

 

 REMONDIS

 Ostrowiec Sp. z o.o.

 ul. Gulińskiego 13a

 27 – 400 Ostrowiec Św.