artykuł nr 1

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ

         O G Ł O S Z E N I E

Gmina Opatów
Plac Obrońców Pokoju 34
27-500 Opatów
Tel. 0-15 86 81 300,  fax 86 84 647

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 60 TYS.EURO NA:

Opracowanie ekofizjografii, projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Opatów.

Kod  74251000-3

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
Zamawiającego pokój Nr 24  w godz. 7.00 – 15.00.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony zamawiającego : Anna Wróblewska –Bryk oraz Stanisław Piątkiewicz   tel.86-81-326 .

Termin wykonania zamówienia : 14.11.2007r.

Termin składania ofert : 6.03.2006r do godz.9.50  (sekretariat).
Otwarcie ofert : 6.03.2006r godz.10.00 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy
w Opatowie.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni .

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
            Cena – 100%

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający
wykluczeniu na podstawie okoliczności wymienionych w art.24 i spełniający
warunki wynikające z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych Dz.U.Nr 19
poz.177 z 2004r.
                                                                             Burmistrz
                                                                        Mgr Krystyna Kielisz
                                                                                                 
  Opatów 13.02.2006r.