artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


ID-III-340/01/2008
  Opatów, 2008-04-28


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  ID-III-340/01/2008. Nazwa zadania: "Udzielenie kredytu długoterminowego  w rachunku kredytowym dla Gminy Opatów do wysokości 2.650.000 zł."

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)  Gmina Opatów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  Gmina Opatów
  Plac Obrońców Pokoju 34
 27-500  Opatów
 www.bip.opatow.um.gov.pl
 zamowienia@opatow.um.gov.pl
Godziny urzędowania od 7:00 do 15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.bip.opatow.um.gov.pl 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie pokój nr 13 i na stronie internetowej nieodpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
  Kredyt będzie wykorzystany sukcesywnie w miarę potrzeb do 31.12.2008r ze spłatą w trzech ratach:
  I rata kapitałowa do dnia 30.09.2010r -1.000.000 zł
  II rata kapitałowa do 30.09.2011r - 1.000.000 zł
  III rata kapitałowa do 31.05.2012 r - 650.000 zł
  Odsetki będą naliczane w okresach  kwartalnych

Wspólny Słownik Zamówień: 

 KOD 66.13.00.00.0 usługi udzielania kredytu


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 -  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
 Do dnia 31.12.2008r

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 - Aktualny odpis z rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 - Dokument potwierdzający uprawnienia osób podpisujących ofertę
 - Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, ZUS lub KRUS
 - Aktualne zaświadczenie z KRK art.24 ust.1 pkt 4-8
 - Aktualne zaświadczenie z KRK art.24 ust.1 pkt 9
 - Sprawozdanie finansowe
 - Oświadczenie wykonawcy z art.22
 
  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:

-  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
Nazwa kryterium Waga 
- cena - 0
-oprocentowanie w stosumku rocznym wg zmiennej stopy oprocentowania liczone wg średniego WIBOR 3M  z okresu  pierwszego kwartału roku 2008 90% 
 
-prowizja od udzielonego kredytu 10% 
 


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2008-05-15 do godz. 8:50
  w siedzibie zamawiającego  Gmina Opatów
  Plac Obrońców Pokoju 34
  27-500  Opatów
 Sekretariat Urzędu

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2008-05-15, o godz.  9:00
  w siedzibie zamawiającego Gmina Opatów
  Plac Obrońców Pokoju 34
  27-500  Opatów
 Świetlica Urzędu
 
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2008-06-15

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
 nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 nie dotyczy
 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
 nie dotyczy
 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr Nr 88928 - 2008 dnia  29.04.2008r

 Burmistrz mgr Krystyna Kielisz 

Załączniki:
Informacja25 KB
zał.nr 323 KB
umowa zał.nr 269 KB
formularz ofertowy40 KB
Specyfikacja221 KB